From the blog

Oslava sviatkov v Markovci Našickom

No Comments

Vo farskom kostole sv. Marka evanjelistu sa v Markovci Našickom 9. apríla konala veľkonočná spoveď. Počas pôstu sa veriaci snažili duchovne pripraviť na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom, odriekaním a konaním dobra. Darované potraviny, hygienické potreby a iné veci pre sociálne slabé rodiny a jednotlivcov rozdávali dobrí členovia farskej Charity v balíčkoch tým členom farnosti a Požegskej diecézy, ktorí ich najviac potrebujú. V nedeľu Umučenia Pána (na Kvetnú nedeľu), ktorá uvádza do Veľkého týždňa, sa už tradične žehnali vetvičky a kvety, a od kaplnky do kostola sa vchádzalo slávnostným sprievodom. Členovia SKUS-u Fraňa Strapača skrášlili podujatie oblečení do ľudových krojov. Speváčky zaspievali pieseň Po tichej, tmavej noci ráz. Umučenie nášho Pána Ježiša podľa Lukáša oznámil farár Patrik Alatić, ktorý toho dňa vo večerných hodinách viedol krížovú cestu so sviečkami na vonkajších staniciach. Na Zelený štvrtok sa na futbalovom ihrisku uskutočnila veľkonočná dielňa pre malých folkloristov – zdobenie kraslíc, a v Drevenici kreslenie veľkonočných motívov. V kostole sa uskutočnila omša k Večeri Pánovej. Počas spevu Sláva sa rozozvučali všetky zvony v kostole a potom ich zviazali a nerozzvonili až do veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu. Na Veľký piatok sa konali obrady Veľkého piatku, ktoré pozostávali z bohoslužby slova, adorácie kríža a svätého prijímania. Na Bielu sobotu bol farský kostol celý deň otvorený na osobnú modlitbu pred Ježišovým hrobom a večer sa konala veľkonočná vigília. Biela sobota, posledný deň veľkonočného trojdnia, sa niesla v znamení ticha. Večer sa slávila veľkonočná vigília. Veriaci sa zhromaždili pred kostolom, kde farár Patrik požehnal zapálený oheň a novú veľkonočnú sviecu. Za zapálených sviec si veriaci obnovili krstné sľuby. Na záver pán farár požehnal jedlo, ktoré si veriaci pripravili v košíkoch. Vrcholom pôstu a veľkonočného trojdnia je Nedeľa zmŕtvychvstania Pána – Veľká noc, najväčší a najradostnejší kresťanský sviatok v roku. Príležitostnú slovenskú veľkonočnú pieseň On vstal z mŕtvych zaspievali členky SKUS-u Fraňa Strapača. V predvečer sviatku sv. Marka evanjelistu bola trojdňová duchovná príprava, ktorej sa spolu s farníkmi zúčastnili ctihodný Ivan Popić z Daruvaru, fra Josip Vukoja z Našíc a náš farár Patrik Alatić. Táto trojdňová duchovná príprava sa ukončila Nedeľou Božieho milosrdenstva, sviatkom zasväteným Božiemu milosrdenstvu, ktorý sa slávi prvú nedeľu po Veľkej noci. Nebeského patróna farnosti a obce Markovec Našický slávnostne oslávili v pondelok 25. apríla dvoma omšami – rannou omšou o 8. hodine v kaplnke sv. Marka na čele s farárom Patrikom a slávnostnou omšou o 11. hodine vo farskom kostole pod vedením ctihodného Matiju Pavlakovića – rektora Interdiecézneho seminára v Záhrebe. Spolu s nimi koncelebrovali kňazi našického dekanátu: dekan našického dekanátu a farár vo Feričancoch, ctihodný Anto Ivić, gvardián a farár v Našiciach brat Petar Cvekan, farár v Đurđevci brat Tonio Vučemilović, farár v Crnci fra Josip Vračarić, farár v Podgorači brat Željko Benković, a bývalý farár našej farnosti (2015 – 2017), v súčasnosti farár v Čačinciach Nedjeljko Androš. Markovskí folkloristi skrášlili slávnostnú omšu oblečením sa do ľudových krojov. Mnohí z nich sú aj miništrantmi. Po sv. prijímaní požehnal ctihodný kňaz Matija obilie, ktoré si veriaci odniesli do svojich domov. Miništranti Luka Djedović a Modela Ivaneková odovzdali kňazovi Matijovi v mene farského spoločenstva príležitostný dar, za ktorý sa srdečne poďakoval. Sviatok sv. Floriána, kresťanského mučeníka, svätca a ochrancu hasičov, respektíve Medzinárodný deň hasičov sa oslavuje 4. mája. Členovia všetkých dobrovoľných hasičských zborov z markovskej farnosti (Markovec Našický, Vukojevci, Jelisavec a Breznica Našická) sa zišli pred hasičským domom v Markovci a zúčastnili sa večernej sv. omše vo farskom kostole. Farár Patrik ich privítal a zablahoželal im ku dňu ich nebeského ochrancu. Sv. omša bola slúžená za všetkých zosnulých a žijúcich hasičov. Pán farár vo svojej kázni hovoril o živote sv. Floriána. Poďakoval sa im za ochotu a nasadenie pri zachraňovaní cudzích životov, aj keď im pritom hrozí veľké nebezpečenstvo. Pri odporúčaní sv. Floriánovi im zaželal čo najmenej zásahov. Družné stretnutie pokračovalo v priestoroch DHZ v Markovci Našickom.

Pripravila: Vesna Baksová
Zdroj: https://zupa-smen.hr/
Foto: https://zupa-smen.hr/, Vesna Baksová

Have your say